خدمات الکترونیکی شهرداری اصفهان

از تا جستجو
گروه مرتب شود با به صورت
تعداد موارد یافت شده : 1339    تعداد موارد یافت شده ی امروز: 0
1399/05/20 1399/06/06 آگهي مناقصه سيستم هوشمند سازي كنتورهاي ميدان مركزي سازمان ميادين ميوه و تره بار و ساماندهي مشاغل شهري 1399/06/06
1399/05/20 1399/06/06 آگهي مناقصه عمليات تهيه مصالح، برچيدن سنگ و ايزوگام، آب بندي و اجراي مجدد كفسازي حياط بازار روز كوثر 14 سازمان ميادين ميوه و تره بار و ساماندهي مشاغل شهري 1399/06/10
1399/05/20 1399/06/06 آگهي مناقصه نظافت و حمل زباله هاي ميدان مركزي و جمعه بازار بعثت و دفتر مركزي سازمان ميادين- 1399 سازمان ميادين ميوه و ترهبار و ساماندهي مشاغل شهري 1399/06/10
1399/05/20 1399/06/06 آگهي تجديد مناقصه حفاظت و نگهباني سازمان ميادين- 1399 سازمان ميادين ميوه و تره بار و ساماندهي مشاغل شهري 1399/06/10
1399/05/20 1399/06/05 آگهي مناقصه قراردادهاي خريد لوله و تجهيزات آبرساني،اجراي شبكه آبرساني پروژه فضاي سبز مجموعه پلهاي شهيد سپهبد حاج قاسم سليماني معاونت خدمات شهري شهرداري اصفهان 1399/06/06
<<   <  1 2 3 4 5  ...  >   >>