خدمات الکترونیکی شهرداری اصفهان
يك مرحله اي مرحله 00/6882 شماره مزایده
موضوع
اجاره واحدهاي تجاري عباس آباد شمال
مزایده گذار
شهرداري اصفهان
شرح مزایده

آگهي مزايده

 

شهرداري اصفهان در نظر دارد واحدهاي تجاري خود در مجموعه تفريحي هشت بهشت واقع در عباس آباد مازندران را به صورت اجاره از طريق مزايده واگذار نمايد. متقاضيان مي توانند جهت دريافت اسناد و مشخصات مورد واگذاري از تاريخ نشر آگهي همه روزه در تمام ساعات از طريق سايت //etender.isfahan.ir http: يا مراجعه به سامانه مناقصه و مزايده هاي الكترونيك در سايت http://Isfahan.ir نسبت به كسب اطلاعات و خريد و تهيه اسناد مزايده اقدام نمايند. آخرين مهلت تهيه اسناد و ارسال پيشنهاد قيمت تا ساعت 24 روز شنبه مورخ 10/7/1400 مي باشد. 8785204

 

شرايط مزايده :

1‏‏‏‏‏- فروش اسناد و دريافت پيشنهاد الزاماً از طريق سامانه فوق صورت گرفته و از دريافت پاكت پيشنهادها بصورت دستي خودداري ميگردد.

2‏‏- ارائه سپرده شركت در مزايده بصورت واريز نقدي به حساب سپرده شهرداري يا ضمانت نامه بانكي با اعتبار حداقل سه ماه.

3‏‏‏‏‏- در صورتيكه نفرات اول و دوم شركت كننده از انجام معامله خودداري نمايند سپرده شركت در مزايده آنان به ترتيب به نفع شهرداري ضبط خواهد شد.

4‏‏‏‏‏- شهرداري در رد يك يا تمام پيشنهادها مختار است.

5‏‏‏‏‏- ساير اطلاعات و جزئيات مربوطه در اسناد مزايده موجود مي­باشد. ‏‏‏‏‏/

 

 

                                                                                                                       عليرضا بوژمهراني

                                                                                                                      سرپرست  شهرداري اصفهان

مدارک مورد نیاز جهت دریافت اسناد
شهرداري اصفهان
محل دریافت اسناد
http:\\etender.isfahan.ir
آدرس ارسال اسناد
http:\\etender.isfahan.ir
1400/07/10 مهلت دریافت اسناد مهلت ارسال اسناد تکمیل شده