خدمات الکترونیکی شهرداری اصفهان
يك مرحله اي مرحله 00/6562 شماره مزایده
موضوع
حراج چوب آلات منطقه 3 شهرداري
مزایده گذار
شهرداري اصفهان
شرح مزایده

آگهي مزايده حضوري (حراج)

شهرداري اصفهان در نظردارد چوب آلات موجود در انبار منطقه 3 شهرداري را از طريق مزايده حضوري (حراج) به فروش رساند. متقاضيان در صورت تمايل جهت كسب اطلاعات بيشتر مي­توانند جهت دريافت اسناد و مشخصات مورد واگذاري از تاريخ نشر آگهي لغايت روز شنبه مورخ 10‏/7‏/1400 همه روزه در تمام ساعات از طريق سايت http:‏/‏/etender.isfahan.ir يا مراجعه به سامانه مناقصه و مزايده هاي الكترونيك در سايت http:‏/‏/isfahan.ir  نسبت به كسب اطلاعات و خريد و تهيه اسناد مزايده اقدام و جهت بازديد از اقلام موضوع مزايده به محل دپو واقع در اصفهان، خيابان كمال،  كوچه 24 (ميرهندي)، بن بست گلخانه، انبار منطقه 3 شهرداري ، مراجعه نمايند.

جلسه حراج رأس ساعت 30‏‏/8 صبح روز يكشنبه مورخ 11‏/7‏/1400 و در محل ساختمان معاونت خدمات شهري منطقه 3 شهرداري، واقع در خيابان شريف واقفي جنب بانك ملي برگزار مي­گردد.‏‏/

 

شرايط مزايده :

1‏‏‏- ارائه سپرده شركت در مزايده بصورت واريز نقدي به حساب سپرده شهرداري يا ضمانت نامه بانكي با اعتبار حداقل سه ماه.

2‏‏‏- در صورتيكه نفرات اول و دوم شركت كننده از انجام معامله خودداري نمايند سپرده شركت در مزايده آنان به ترتيب به نفع شهرداري ضبط خواهد شد.

3‏‏‏- شهرداري در رد يك يا تمام پيشنهادها مختار است.

4‏‏- ساير اطلاعات و جزئيات مربوطه در اسناد مزايده موجود مي­باشد. ‏

عليرضا بوژمهراني 
سرپرست شهرداري اصفهان  

 

مدارک مورد نیاز جهت دریافت اسناد
شهرداري اصفهان
محل دریافت اسناد
http:\\etender.isfahan.ir
آدرس ارسال اسناد
http:\\etender.isfahan.ir
1400/07/10 مهلت دریافت اسناد مهلت ارسال اسناد تکمیل شده