خدمات الکترونیکی شهرداری اصفهان
مرحله 1 شماره مزایده
موضوع
گهي مزايده مرحله سوم واگذاري سرقفلي غرفه هاي تالار 25 ميدان مركزي سال 1400
مزایده گذار
سازمان ميادين
شرح مزایده

  

 

 

« آگهي مزايده »

      سازمان ميادين ميوه و تره بار و ساماندهي مشاغل شهري شهرداري اصفهان در نظر دارد سرقفلي تعدادي از غرفه هاي تالار 25 ميدان مركزي ميوه و تره بار با كاربري عمده فروشي ميوه واقع در كيلومتر 5 جاده اصفهان- نائين را به صورت نقد يا نقد و اقساط از طريق مزايده به فروش رساند. لذا متقاضيان مي توانند از تاريخ 06/07/1400 تا پايان وقت اداري مورخ 20/07/1400 به دبيرخانه سازمان واقع در كنار گذر غربي بزرگراه شهيد صياد شيرازي، حدفاصل خيابان هاي هشت بهشت و ركن الدوله، نبش كوچه احسان، پلاك 5 يا ساختمان اداري ميدان مركزي ميوه و تره بار واقع در كيلومتر پنج جاده اصفهان- نائين مراجعه نموده و اسناد مزايده را دريافت نمايند.  تلفن تماس 4-32683601

1- ارائه سپرده شركت در مزايده طي فيش بانكي يا ضمانت نامه بانكي به شرح و ميزان مندرج در اسناد الزامي است.

2- مهلت ارسال پيشنهادها تا پايان وقت اداري مورخ 21/07/1400 به حراست سازمان مي باشد.

3- پيشنهاد دهندگان بايد اسناد و مدارك لازم به همراه تضامين مربوطه در پاكت الف و بهاي پيشنهادي را از حيث مبلغ مشخص و معين و بدون ابهام در پاكت ب قرارداده و هر دو پاكت ها را لاك و مهر شده تسليم نمايند.

4- پيشنهادها در تاريخ 24/07/1400 توسط كميسيون عالي معاملات بازگشايي مي شود.

5- سازمان در رد يك يا تمام پيشنهادها مختار است در اين صورت سپرده ها مسترد خواهد شد.

6- شركت در مزايده به منزله قبول تمام شروط و مقررات مي باشد.

7- ساير شرايط و نحوه واگذاري و مشخصات كاملاً در اسناد مزايده اعلام گرديده كه پيشنهاد دهندگان بايد يك نسخه از آن را دريافت و با قيد قبولي امضاء كرده و به همراه ساير مدارك و مستندات اعلامي به پيشنهاد خود ضميمه و تسليم نمايند.

 

سازمان ميادين ميوه و تره بار و ساماندهي مشاغل شهري شهرداري اصفهان

 

 

 

مدارک مورد نیاز جهت دریافت اسناد
سازمان ميادين
محل دریافت اسناد
دبيرخانه سازمان
آدرس ارسال اسناد
1400/07/21 مهلت دریافت اسناد 1400/07/21 مهلت ارسال اسناد تکمیل شده