سال 96
Englishنقشه سایتعضویتصفحه اصلی

اصفهان در دوران پادشاهان سلجوقي

در سال 438 طغرل مؤسس دولت سلجوقي به عزم تسخير اصفهان شهر را در محاصره گرفت امْا قادر به گشودن آنجا نشد و ابومنصور فرامرز كاكويه بنيره علاء‌الدوله در مقابل سلطان سلجوقي سخت پايداري كرد عاقبت طغرل خطبه بخواند و از سر فتح اصفهان گذشت. طغرل بار ديگر در محرم سال 442 اصفهان را محاصره كرد و كسال تمال شهر را محصور نمود و مردم را در زحمت شديد انداخت عاقبت در سال 443 "محرم" به تسخير اصفهان نايل آمده دولت ديالمه كاكويه را از اين شهر برانداخت و ابومنصور فرامرز را از جانب خود به حكومت يزد و ابرقو فرستاد. ناصرخسرو قبادياني (394-481 هجري) شاعر و جهانگرد و معروف ايران در قرن پنجم هجري كه مقارن اين ايام اصفهان را ديده است مي‌گويد: من در همه‌ي زمين پارسي‌گويان شهري نيكوتر و جامع‌تر و آبادان‌تر از اصفهان نديدم طغرل مؤسس دولت سلجوقي از شوال 429 تا رمضان 455 قريب 26 سال سلطنت كرد و در سن 70 سالگي در ري وفات نمودو وزارت خواجه نظام‌الملك مورد توّجه پادشاه و وزير او بود... شهر اصفهان در دوره سلطنت الب‌ارسلان