خدمات الکترونیکی شهرداری اصفهان
شماره مناقصه 99-05-101 مرحله نوبت درج آگهی
موضوع
مناقصه عمومي : خريد تجهيزات جهت احداث پست جديد مركز داده شهرداري اصفهان
مناقصه گذار
شهرداري اصفهان
شرح مناقصه

آگهي مناقصه عمومي

 

با توجه به اينكه شهرداري اصفهان در نظر دارد  مورد " خريد تجهيزات جهت احداث پست جديد مركز داده شهرداري اصفهان "را از طريق مناقصه عمومي و به شرح مندرج در اسناد مناقصه عمومي به پيمانكار واجد شرايط واگذار نمايد؛ در صورت تمايل متقاضيان مي‌توانند از تاريخ 1399/07/23 لغايت 1399/08/07 با مراجعه به درگاه الكترونيكي سازمان فاوا شهرداري اصفهان به نشاني ict.isfahanold.ir (قسمت مناقصات) اسناد مناقصه را مشاهده و اخذ نمايند و پس از تكميل بايستي پيشنهادهاي خود را با رعايت شرايط مندرج در اسناد مناقصه حداكثر تا پايان وقت اداري روز چهارشنبه مورخ 1399/08/07 به نشاني اصفهان، بلوار آئينه خانه، ابتداي بن­بست سپيده، سازمان فاوا شهرداري اصفهان، واحد حراست تحويل نمايند.

 
سازمان فناوري اطلاعات و ارتباطات شهرداري اصفهان 
مدارک مورد نیاز جهت دریافت اسناد
محل دریافت اسناد
لينك دريافت اسناد مناقصه
آدرس ارسال اسناد
دریافت اسناد
مهلت دریافت اسناد 1399/08/07 مهلت ارسال اسناد تکمیل شده 1399/08/07