خدمات الکترونیکی شهرداری اصفهان
شماره مناقصه 99-04-100 مرحله نوبت درج آگهی
موضوع
مناقصه عمومي : تهيه عكس هاي هوايي ديجيتال قائم و مدل سه بعدي شهر اصفهان سال 1399
مناقصه گذار
شهرداري اصفهان
شرح مناقصه

آگهي مناقصه عمومي

 

با توجه به اينكه شهرداري اصفهان در نظر دارد مورد" تهيه عكس هاي هوايي ديجيتال قائم و مدل سه بعدي شهر اصفهان سال 1399" را از طريق مناقصه عمومي و به شرح مندرج در اسناد مناقصه عمومي به پيمانكار واجد شرايط واگذار نمايد؛ در صورت تمايل متقاضيان مي‌توانند از تاريخ 1399/07/23  لغايت 1399/08/07 با مراجعه به درگاه الكترونيكي سازمان فاوا شهرداري اصفهان به نشاني ict.isfahanold.ir (قسمت مناقصات) اسناد مناقصه را مشاهده و اخذ نمايند و پس از تكميل بايستي پيشنهادهاي خود را با رعايت شرايط مندرج در اسناد مناقصه حداكثر تا پايان وقت اداري روز چهارشنبه مورخ 1399/08/07 به نشاني اصفهان، بلوار آئينه خانه، ابتداي بن­بست سپيده، سازمان فاوا شهرداري اصفهان، واحد حراست تحويل نمايند.

 
سازمان فناوري اطلاعات و ارتباطات شهرداري اصفهان 
مدارک مورد نیاز جهت دریافت اسناد
محل دریافت اسناد
لينك دريافت اسناد مناقصه
آدرس ارسال اسناد
دریافت اسناد
مهلت دریافت اسناد 1399/08/07 مهلت ارسال اسناد تکمیل شده 1399/08/07