خدمات الکترونیکی شهرداری اصفهان
شماره مناقصه 8268037 مرحله نوبت درج آگهی
موضوع
آگهي مناقصه عمومي خريد، نصب، راه اندازي و عمليات عمراني سامانه نظارت تصويري شهر اصفهان
مناقصه گذار
معاونت حمل و نقل و ترافيك شهرداري اصفهان
شرح مناقصه

 

 شهرداري اصفهان در نظر دارد در راستاي بكارگيري و توسعه سيستم حمل و نقل هوشمند، نسبت به برگزاري مناقصه عمومي و انتخاب پيمانكاران ذيصلاح جهت خريد، نصب، راه اندازي و عمليات عمراني سامانه نظارت تصويري شهر اصفهان به شرح ذيل اقدام نمايد:

 

تذكرات:

·    واجدين شرايط مي توانند از تاريخ 99/09/08 تا 99/09/22 همه روزه باستثناي ايام تعطيل، در ساعات اداري به حوزه معاونت حمل ونقل و ترافيك ((به آدرس اصفهان- بزرگراه شهيد چمران- نرسيده به پل چمران ابتداي خيابان اشراق شمالي- روبروي پارگينك شهيد چمران ، طبقه دوم، اداره پيمان)) مراجعه و با ارائه معرفي نامه كتبي معتبر از شركت و اصل فيش واريزي خريد اسناد ، نسبت به دريافت اسناد مناقصه اقدام نمايند.

·    شايان ذكر است هزينه خريد اسناد مناقصه به مبلغ 1.500.000 ريال بوده، كه مي بايست طي فيش واريزي به شماره حساب10027600013 بانك شهر  به نام شهرداري اصفهان واريز شود.

·    درضمن تلفن پاسخگويي به سئوالات فني احتمالي متقاضيان شركت در مناقصه 32200242 و32200243 (داخلي 109) مي باشد.

·    كليه اسناد مناقصه مي بايست توسط شركت كننده، تائيد، مهر و امضا شده و طبق شرايط مناقصه ضميمه پيشنهاد گردد.

·    شركت كنندگان مي بايست پيشنهادات خود را از تاريخ 99/09/23 لغايت 99/09/25 و حداكثر تا ساعت 12، به دبيرخانه حراست حوزه معاونت حمل و نقل و ترافيك به آدرس مذكور تحويل نمايند. بديهي است دريافت پاكتها بعد از ساعت مقرر امكان پذير نمي باشد.

·    تاريخ بازگشائي پاكتها مورخ 99/09/29 مي باشد كه حضور نماينده تام الاختيار و مطلع به آناليز قيمت پيشنهادي و موارد فني، با معرفينامه كتبي از پيمانكار، در روز بازگشائي پاكتها جهت ارائه توضيحات تكميلي احتمالي در محل معاونت حمل و نقل و ترافيك الزامي است.

·    شهرداري اصفهان در رد يك يا تمام پيشنهادات مختار است.

·    برنده مناقصه جهت عقد قرارداد بايد معادل 10 درصد مبلغ مورد پيمان را به عنوان تضمين تعهدات پيمان به صورت ضمانتنامه بانكي ، به شهرداري تسليم نمايد.

·    هرگاه برندگان اول و دوم مناقصه حاضر به انعقاد قرارداد نشوند سپرده آنان به ترتيب ضبط خواهد شد.

·    ساير اطلاعات و جزئيات مربوطه، در اسناد مناقصه درج گرديده است.

·    جهت دريافت اطلاعات بيشتر به آدرس اينترنتي http://www.isfahan.ir مراجعه نمائيد.

 

 

معاونت حمل و نقل و ترافيك شهرداري اصفهان

مدارک مورد نیاز جهت دریافت اسناد
معرفي نامه كتبي معتبر از شركت- اصل فيش واريزي خريد اسناد
محل دریافت اسناد
اداره پيمان معاونت حمل و نقل و ترافيك
آدرس ارسال اسناد
دریافت اسناد
مهلت دریافت اسناد 1399/09/22 مهلت ارسال اسناد تکمیل شده 1399/09/25