خدمات الکترونیکی شهرداری اصفهان
شماره مناقصه . مرحله نوبت درج آگهی .
موضوع
آگهي مناقصه قرارداد خريد سموم گياهي و تله هاي فرموني مورد نياز مناطق پانزدهگانه شهرداري اصفهان
مناقصه گذار
معاونت خدمات شهري شهرداري اصفهان
شرح مناقصه

آگهي مناقصه قرارداد خريد سموم گياهي و تله هاي فرموني مورد نياز مناطق پانزدهگانه شهرداري اصفهان

 

شهرداري اصفهان در نظر دارد پيمانكار واجد شرايط جهت واگذاري قرارداد خريد سموم گياهي مورد نياز مناطق پانزدهگانه شهرداري اصفهان را انتخاب نمايد. لذا از كليه افراد حقوقي واجد شرايط به منظور شركت در مناقصه دعوت به عمل مي آيد.

تذكرات :

1-مدت انجام كار :

 مدت قرارداد از تاريخ ابلاغ شروع بكار به مدت دو ماه شمسي مي باشد.

2-سپرده شركت در مناقصه : سپرده شركت در مناقصه :

گروه اول : 2،200،000 ريال                     گروه دوم : 500،000،000 ريال                  گروه سوم : 1،350،000،000 ريال

كه به يكي از دو روش زير قابل پذيرش خواهد بود:

الف ) ضمانتنامه بانكي با اعتبار حداقل سه ماهه

ب ) فيش واريز نقدي به شماره حساب سپرده 10027600013 بانك شهر شعبه جهان نما به نام شهرداري اصفهان

3-مبلغ واريزي جهت دريافت اسناد مناقصه و شماره حساب: مبلغ 000,500,1 ريال به حساب شماره 0105833882000 بانك ملي حساب شهرداري اصفهان

4-شرايط متقاضي :

الف ) متقاضي بايد توليد كننده و يا نماينده رسمي پخش سموم درخواستي باشد

ب ) انجام حداقل يك قرارداد با موضوع مشابه در يكي از شهرهاي كشور جمهوري اسلامي ايران

ج ) تأييد توانمندي انجام موضوع قرارداد توسط نماينده كارفرما ( مشروط به ارائه مدارك مثبته بندهاي فوق )

5-مهلت ارائه اسناد : واجدين شرايط مي توانند جهت دريافت اسناد مناقصه از روز چهارشنبه مورخ 01/11/1399 تا روز يكشنبه مورخ 12/11/1399 به معاونت خدمات شهري شهرداري اصفهان مراجعه نمايند.

  آخرين مهلت ارسال پيشنهاد قيمت تا ساعت 30/13 روز دوشنبه مورخ  13/11/1399 مي باشد.

6-محل دريافت اسناد و قبول پيشنهادها : خيابان آيت ا... شمس آبادي ، كوچه شماره 23 ، معاونت خدمات شهري شهرداري اصفهان

تذكر1: اطلاعات تكميلي ، جزئيات ، نوع و ميزان سموم درخواستي در شرايط شركت در مناقصه ارائه شده توسط معاونت خدمات شهري شهرداري اصفهان قابل دسترس مي باشد.

تذكر2: شركت در مناقصه و ارائه پيشنهاد به منزله قبول شروط و كليه تكاليف مقرر در اسناد مناقصه مي باشد.شهرداري اصفهان در رد يا قبول كليه پيشنهادها مختار است .

 

 

مدارک مورد نیاز جهت دریافت اسناد
محل دریافت اسناد
خيابان آيت ا... شمس آبادي ، كوچه شماره 23
آدرس ارسال اسناد
دریافت اسناد
مهلت دریافت اسناد 1399/11/12 مهلت ارسال اسناد تکمیل شده 1399/11/13