خدمات الکترونیکی شهرداری اصفهان
شماره مناقصه . مرحله نوبت درج آگهی .
موضوع
آگهي تجديد مناقصه نورپردازي ميدان امام خميني (ره) واقع در منطقه پانزده شهرداري اصفهان
مناقصه گذار
معاونت خدمات شهري شهرداري اصفهان
شرح مناقصه

آگهي تجديد مناقصه نورپردازي ميدان امام خميني (ره) واقع در منطقه پانزده شهرداري اصفهان

(قراردادهاي خريد، اجرا ، نصب و نگهداري كليه تجهيزات تعيين شده در شرح قرارداد)

 

شهرداري اصفهان در نظر دارد نورپردازي ميدان امام خميني(ره) واقع در منطقه پانزده شهرداري اصفهان را به پيمانكار واجد شرايط واگذار نمايد.

لذا از كليه افراد حقوقي واجد شرايط به منظور شركت در مناقصه دعوت به عمل مي آيد.

تذكرات :

1-مدت انجام كار :

الف ) قرارداد خريد : مدت قرارداد از تاريخ ابلاغ برنده شدن به مدت 30 روز مي باشد.

ب ) قرارداد اجرا ، نصب و راه اندازي : مدت قرارداد از تاريخ ابلاغ شروع كار كه بلافاصله پس از پايان مدت زمان قرارداد خريد خواهد بود 2 ماه شمسي تعيين مي گردد.

ج ) قرارداد نگهداري : مدت قرارداد براساس تاريخ صورت جلسه تحويل موقت قرارداد اجراء ، نصب و راه اندازي به مدت يكسال (12 ماه شمسي)

تذكر : قراردادهاي فوق الذكر بصورت متحد بوده و برنده مناقصه پيمانكاري خواهد بود كه در مجموع كمترين قيمت پيشنهادي را اعلام نمايد.

2-سپرده شركت در مناقصه : سپرده شركت در مناقصه مورد نياز قراردادهاي خريد ، اجراء و نگهداري و تعميرات مجموعاً 350،000،000 ريال مي باشد كه به يكي از دو روش زير قابل پذيرش خواهد بود:

الف ) ضمانتنامه بانكي با اعتبار حداقل سه ماهه

ب ) فيش واريز نقدي به شماره حساب سپرده 10027600013 بانك شهر شعبه جهان نما به نام شهرداري اصفهان

3-مبلغ واريزي جهت دريافت اسناد مناقصه و شماره حساب: مبلغ 000,000,1 ريال به حساب شماره 0105833882000 بانك ملي حساب شهرداري اصفهان

4-شرايط متقاضي :

الف ) انجام حداقل يك قرارداد مشابه در يكي از شهرهاي كشور جمهوري اسلامي ايران داراي حسن انجام قرارداد

ب ) ارائه گواهي نامه هاي :  صلاحيت ايمني ، صلاحيت پيمانكاري

ج ) ارائه مجوز وزارت صنعت و معدن درخصوص پروژكتورهاي پيشنهادي و ...

د ) تأييد توانمندي انجام موضوع قرارداد توسط نماينده كارفرما ( مشروط به ارائه بندهاي الف تا ج)

  5-مهلت ارائه اسناد : واجدين شرايط مي توانند جهت دريافت اسناد مناقصه از روز شنبه مورخ 04/11/1399 تا روز سه شنبه مورخ 14/11/1399 به معاونت خدمات شهري شهرداري اصفهان مراجعه نمايند.

  آخرين مهلت ارسال پيشنهاد قيمت تا ساعت 30/13 روز چهارشنبه مورخ  15/11/1399 مي باشد.

    6-محل دريافت اسناد و قبول پيشنهادها : خيابان آيت ا... شمس آبادي ، كوچه شماره 23 ، معاونت خدمات شهري شهرداري اصفهان

الف ) شركت كنندگان بايد اسناد و مدارك مناقصه را پس از اخذ ، مهر و امضاء نموده و در پاكت هاي (الف) و (ب) كه از معاونت خدمات

شهري دريافت نموده اند، لاك و مهر شده تحويل دبيرخانه معاونت داده و رسيد دريافت نمايند.

ب ) شركت در مناقصه و ارائه پيشنهاد به منزله قبول شروط و كليه تكاليف مقرر در اسناد مناقصه مي باشد.شهرداري اصفهان در رد يا قبول كليه پيشنهادها مختار است .

 

شهرداري اصفهان

مدارک مورد نیاز جهت دریافت اسناد
محل دریافت اسناد
خيابان آيت ا... شمس آبادي ، كوچه شماره 23
آدرس ارسال اسناد
دریافت اسناد
مهلت دریافت اسناد 1399/11/14 مهلت ارسال اسناد تکمیل شده 1399/11/15