خدمات الکترونیکی شهرداری اصفهان
شماره مناقصه . مرحله نوبت درج آگهی .
موضوع
آگهي تجديد مناقصه قرارداد خريد رنگ مورد نياز مناطق پانزدهگانه شهرداري اصفهان
مناقصه گذار
معاونت خدمات شهري شهرداري اصفهان
شرح مناقصه

آگهي تجديد مناقصه قرارداد خريد رنگ مورد نياز مناطق پانزدهگانه شهرداري اصفهان

 

شهرداري اصفهان در نظر دارد پيمانكار واجد شرايط جهت واگذاري قرارداد خريد رنگ مورد نياز مناطق پانزدهگانه شهرداري اصفهان جهت رنگ آميزي جداول و المانهاي شهري را انتخاب نمايد. لذا از كليه افراد حقيقي و حقوقي واجد شرايط به منظور شركت در مناقصه دعوت به عمل مي آيد.

تذكرات :

1-مدت انجام كار :

 مدت قرارداد از تاريخ ابلاغ شروع بكار به مدت يك ماه شمسي مي باشد.

2-سپرده شركت در مناقصه : سپرده شركت در مناقصه  4،000،000،000 ريال مي باشد كه به يكي از دو روش زير قابل پذيرش خواهد بود:

الف ) ضمانتنامه بانكي با اعتبار حداقل سه ماهه

ب ) فيش واريز نقدي به شماره حساب سپرده 10027600013 بانك شهر شعبه جهان نما به نام شهرداري اصفهان

3-مبلغ واريزي جهت دريافت اسناد مناقصه و شماره حساب: مبلغ 000,500,1 ريال به حساب شماره 0105833882000 بانك ملي حساب شهرداري اصفهان

4-شرايط متقاضي :

 الف ) تأييد توانمندي انجام موضوع قرارداد توسط نماينده كارفرما  

 ب ) رنگهاي تحويلي از هر نمونه بايد از يك برند باشند

 5-مهلت ارائه اسناد : واجدين شرايط مي توانند جهت دريافت اسناد مناقصه از روز دوشنبه مورخ 29/10/1399 تا روز پنجشنبه مورخ 09/11/1399 به معاونت خدمات شهري شهرداري اصفهان مراجعه نمايند.

  آخرين مهلت ارسال پيشنهاد قيمت تا ساعت 30/13 روز شنبه مورخ  11/11/1399 مي باشد.

    6-محل دريافت اسناد و قبول پيشنهادها : خيابان آيت ا... شمس آبادي ، كوچه شماره 23 ، معاونت خدمات شهري شهرداري اصفهان

الف ) شركت كنندگان بايد اسناد و مدارك مناقصه را پس از اخذ ، مهر و امضاء نموده و در پاكت هاي (الف) و (ب) كه از معاونت خدمات

شهري دريافت نموده اند، لاك و مهر شده تحويل دبيرخانه معاونت داده و رسيد دريافت نمايند.

ب ) شركت در مناقصه و ارائه پيشنهاد به منزله قبول شروط و كليه تكاليف مقرر در اسناد مناقصه مي باشد.شهرداري اصفهان در رد يا قبول كليه پيشنهادها مختار است .

 

شهرداري اصفهان

 

مدارک مورد نیاز جهت دریافت اسناد
محل دریافت اسناد
خيابان آيت ا... شمس آبادي ، كوچه شماره 23
آدرس ارسال اسناد
دریافت اسناد
مهلت دریافت اسناد 1399/11/09 مهلت ارسال اسناد تکمیل شده 1399/11/11