خدمات الکترونیکی شهرداری اصفهان
شماره مناقصه . مرحله نوبت درج آگهی .
موضوع
آگهي مناقصه قراردادهاي خريد ، نصب و راه اندازي پست كيوسكي KVA 800 و كابل كشي و اصلاح پست زميني موجود در بوستان ملت
مناقصه گذار
معاونت خدمات شهري شهرداري اصفهان
شرح مناقصه

آگهي مناقصه قراردادهاي خريد ، نصب و راه اندازي  پست كيوسكي KVA  800 و كابل كشي و اصلاح پست زميني موجود در بوستان ملت

جنب پل فلزي واقع منطقه پنج شهرداري اصفهان

 شهرداري اصفهان در نظر دارد قراردادهاي خريد ، نصب و راه اندازي پست كيوسكي KVA  800 و كابل كشي و اصلاح پست زميني موجود در بوستان ملت جنب پل فلزي واقع منطقه پنج شهرداري اصفهان را به پيمانكاران واجد شرايط واگذار نمايد. لذا از كليه افراد حقوقي واجد شرايط به منظور شركت در مناقصه دعوت به عمل مي آيد.

تذكرات :

1-مدت انجام كار :

مدت پيمان 45 روز از تاريخ تحويل كارگاه مي باشد .

2-سپرده شركت در مناقصه : سپرده شركت در مناقصه 850،000،000 ريال مي باشد كه به يكي از دو روش زير قابل پذيرش خواهد بود:

الف ) ضمانتنامه بانكي با اعتبار حداقل سه ماهه

ب ) فيش واريز نقدي به شماره حساب سپرده 10027600013 بانك شهر شعبه جهان نما به نام شهرداري اصفهان

3-مبلغ واريزي جهت دريافت اسناد مناقصه و شماره حساب: مبلغ 000,500,1 ريال به حساب شماره 0105833882000 بانك ملي حساب شهرداري اصفهان

4-شرايط متقاضي :

الف ) داشتن حداقل يك قرارداد مشابه در زمينه موضوع مناقصه در يكي از شهرهاي كشور جمهوري اسلامي ايران

ب ) با عنايت به لزوم اتصال و تحويل پست برق مذكور به اداره برق ضروري است شركت كنندگان مورد تاييد اداره برق بوده و اسناد مثبته در اين زمينه را ارائه نمايند.

ج ) صلاحيت ايمني ، صلاحيت پيمانكاري

د ) تأييد توانمندي انجام موضوع قرارداد توسط نماينده كارفرما(تاييد توانمندي مشروط به ارائه مستندات فوق مي باشد.) 

  5-مهلت ارائه اسناد : واجدين شرايط مي توانند جهت دريافت اسناد مناقصه از روز چهارشنبه مورخ 24/10/1399 تا روز دوشنبه مورخ 06/11/1399 به معاونت خدمات شهري شهرداري اصفهان مراجعه نمايند.

  آخرين مهلت ارسال پيشنهاد قيمت تا ساعت 30/13 روز سه شنبه مورخ  07/11/1399 مي باشد.

    6-محل دريافت اسناد و قبول پيشنهادها : خيابان آيت ا... شمس آبادي ، كوچه شماره 23 ، معاونت خدمات شهري شهرداري اصفهان

الف ) شركت كنندگان بايد اسناد و مدارك مناقصه را پس از اخذ ، مهر و امضاء نموده و در پاكت هاي (الف) و (ب) كه از معاونت خدمات

شهري دريافت نموده اند، لاك و مهر شده تحويل دبيرخانه معاونت داده و رسيد دريافت نمايند.

ب ) شركت در مناقصه و ارائه پيشنهاد به منزله قبول شروط و كليه تكاليف مقرر در اسناد مناقصه مي باشد.شهرداري اصفهان در رد يا قبول كليه پيشنهادها مختار است .

شهرداري اصفهان

مدارک مورد نیاز جهت دریافت اسناد
محل دریافت اسناد
خيابان آيت ا... شمس آبادي ، كوچه شماره 23
آدرس ارسال اسناد
دریافت اسناد
مهلت دریافت اسناد 1399/11/06 مهلت ارسال اسناد تکمیل شده 1399/11/07