خدمات الکترونیکی شهرداری اصفهان
شماره مناقصه . مرحله نوبت درج آگهی .
موضوع
آگهي فراخوان پيمانكاران خدمات شهري
مناقصه گذار
معاونت خدمات شهري شهرداري اصفهان
شرح مناقصه

آگهي فراخوان پيمانكاران خدمات شهري

ويژه شناسايي و  ارزيابي پيمانكاران اجراي عمليات تنظيف معابر، رفت و روب ، جمع آوري و حمل پسماندهاي تر و ضايعات در سطح مناطق پانزدهگانه شهرداري اصفهان

 

شهرداري اصفهان در نظر دارد شركت هايي كه تمايل به  ، شركت در مناقصه اجراي عمليات تنظيف معابر، رفت و روب ، جمع آوري و حمل پسماندهاي تر و ضايعات در سطح مناطق پانزدهگانه شهرداري اصفهان براي سال كاري 1402-1400 را دارند شناسايي و ارزيابي نمايد.

 به همين منظور از آن دسته از شركت هايي كه تمايل دارند در اين فراخوان شركت نمايند دعوت      مي گردد ، از روز  شنبه مورخ 20/10/1399 تا پايان وقت اداري روز دوشنبه مورخ 06/11/1399  به واحد امور قراردادها و پيمان معاونت خدمات شهري شهرداري اصفهان واقع در خيابان آيت ا... شمس آبادي ، كوچه شماره 23 ، معاونت خدمات شهري شهرداري اصفهان مراجعه و آمادگي خود را اعلام نمايند.

Ø    لازم به ذكر است در زمان برگزاري مناقصه اسناد به شركت كنندگاني داده مي شود كه در اين فراخوان شركت نموده ، ارزشيابي گرديده و داراي امتياز قابل قبول باشند.

Ø    نوع و سقف كار واگذار شده متناسب با امتياز رتبه كسب شده مي باشد.

 

 

شهرداري اصفهان

مدارک مورد نیاز جهت دریافت اسناد
محل دریافت اسناد
خيابان آيت ا... شمس آبادي ، كوچه شماره 23
آدرس ارسال اسناد
دریافت اسناد
مهلت دریافت اسناد 1399/11/06 مهلت ارسال اسناد تکمیل شده 1399/11/06