خدمات الکترونیکی شهرداری اصفهان
شماره مناقصه 0 مرحله نوبت درج آگهی
موضوع
آگهي مناقصه عمليات تهيه مصالح و مقاوم سازي اسكلت فولادي تالار 23 ميدان مركزي ميوه و تره بار به همراه تهيه مصالح و اجراي اسكلت بتني طبقه ‏همكف آن‏
مناقصه گذار
سازمان ميادين ميوه و تره بار
شرح مناقصه

« آگهي مناقصه »

سازمان ميادين ميوه و تره بار و ساماندهي مشاغل شهري شهرداري اصفهان در نظر دارد عمليات تهيه مصالح و مقاوم سازي اسكلت فولادي تالار 23 ميدان مركزي ميوه و تره بار به همراه تهيه مصالح و اجراي اسكلت بتني طبقه همكف آن واقع در كيلومتر 5 جاده اصفهان-نايين به مبلغ تقريبي 40.000.000.000 ريال بر اساس فهارس بهاي سال 1399 را از طريق مناقصه به پيمانكاران واجد صلاحيت واگذار نمايد. متقاضيان مي توانند از تاريخ 11/12/1399 تا پايان وقت اداري مورخ 19/12/1399 به دبيرخانه سازمان واقع در كنار گذر غربي بزرگراه شهيد صياد شيرازي، حد فاصل خيابان هاي هشت بهشت و ركن الدوله، نبش كوچه احسان، پلاك 5 مراجعه نموده و پس از كسب اطلاعات لازم اقدام به واريز مبلغ 700.000 ريال بابت هزينه تهيه اسناد مناقصه در وجه حساب هاي شماره 0202025877009 يا 0202731208009 نزد بانك ملي شعبه اصفهان نموده و اسناد مناقصه را دريافت نمايند. تلفن تماس : 4- 32683601

1-     شركت كنندگان بايستي حداقل داراي صلاحيت پيمانكاري رتبه چهار رشته ابنيه از سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور باشند.

2-     ارائه سپرده شركت در مناقصه به مبلغ 2.000.000.000 ريال طي ضمانت نامه بانكي يا فيش پرداختي الزامي است.

3-     مدت اجراي عمليات 7 ماه شمسي است.

4-     مهلت ارسال پيشنهادها تا پايان وقت اداري مورخ 20/12/1399 مي باشد.

5-     پيشنهادها در تاريخ 23/12/1399 بازگشايي مي شوند.

6-     پيشنهاد دهندگان بايد اسناد و مدارك لازم را به همراه تضامين مربوطه در پاكت الف و بهاي پيشنهادي را از حيث مبلغ مشخص و معين و بدون ابهام در پاكت ب قرارداده و هردو پاكت را لاك و مهر شده تسليم نمايند.

7-     سازمان در رد يك يا تمام پيشنهادها مختار است در اين صورت سپرده ها مسترد خواهد شد.

8-     شركت در مناقصه و دادن پيشنهاد به منزله قبول تمام شروط و تكاليف شهرداري اصفهان موضوع ماده 10 آيين نامه معاملات شهرداري مي باشد.

9-     ساير شرايط و مشخصات كاملاً در اسناد مناقصه اعلام گرديده كه پيشنهاد دهندگان بايد يك نسخه از آن را دريافت و با قيد قبولي امضا كرده و به همراه ساير مدارك و مستندات اعلامي به پيشنهاد خود ضميمه و تسليم نمايند.

           سازمان ميادين ميوه و تره بار و ساماندهي مشاغل شهري شهرداري اصفهان

مدارک مورد نیاز جهت دریافت اسناد
محل دریافت اسناد
دبيرخانه سازمان
آدرس ارسال اسناد
دریافت اسناد
مهلت دریافت اسناد 1399/12/19 مهلت ارسال اسناد تکمیل شده 1399/12/20