خدمات الکترونیکی شهرداری اصفهان
شماره مناقصه 303 / 99 / 6359 مرحله نوبت درج آگهی
موضوع
عمليات دپو و بارگيري حدود 400.000 تن خاك تونان و همچنين راهبري خطوط و استحصال كود كمپوست درجه يك و دو (كود سايز 06 و 08)،
مناقصه گذار
سازمان مديريت پسماند شهرداري اصفهان
شرح مناقصه

آگهي مناقصه

سازمان مديريت پسماند شهرداري اصفهان بر اساس مصوبه هئيت مديره سازمان در نظر دارد موارد مشروح ذيل را از طريق مناقصه عمومي به اشخاص  حقيقي يا حقوقي واگذار نمايد.

الف- عمليات دپو و بارگيري حدود 400.000 تن خاك تونان از معدن خاك تونان واقع در گردنه زينل به اشخاص  حقيقي يا حقوقي واگذار نمايد.

ب- راهبري خطوط و استحصال كود كمپوست درجه يك و دو (كود سايز 06 و 08)، در محل سايت سرند كارخانه كود آلي سازمان شامل: (1- بارگيري دو دستگاه سرند 06 و 08 توسط 2 دستگاه لودر با مشخصات پيوست قرارداد 2-  انتقال ضايعات سايت سرند به محل تخليه نخاله ساختماني توسط يك دستگاه كشنده و قايقي با مشخصات پيوست قرارداد. 3-  بارگيري كود جهت ماشين الات خريدار و سازمان  4- اپراتوري و نظافت 2 دستگاه سرند توسط 2 نفر نيروي مورد تائيد سازمان با مشخصات پيوست قرارداد 5-  نظافت روزانه سايت سرند  توسط يك نفر نيروي نظافت محيطي.) به اشخاص حقوقي داراي صلاحيت پيمانكاري و ايمني واگذار نمايد.

متقاضيان مي­توانند از تاريخ نشر اين آگهي لغايت پايان وقت اداري روز يكشنبه مورخ  1399/12/24جهت دريافت اسناد و مدارك مناقصه­ فوق با در دست داشتن فيش واريزي به مبلغ 1.500.000ريال ( براي هر مورد) در وجه حساب پس انداز شماره 700806278761 و به شماره شبا 370610000000700806278761IR بانك شهر شعبه حكيم بنام سازمان مديريت پسماند، به دفتر امور حقوقي و قراردادهاي سازمان واقع در اصفهان، خيابان مشتاق سوم، بلوار ارغوانيه، ابتداي بلوار رضوان مراجعه نمايند. آخرين مهلت ارسال پيشنهاد قيمت به حراست سازمان پايان وقت اداري يكشنبه مورخ 1399/12/24مي­باشد. پيشنهادات روز  دو شنبه مورخ 1399/12/25در محل دفتر سالن جلسات معاونت محترم خدمات شهري شهرداري اصفهان بازگشايي خواهد شد.

شرايط مناقصه :

ا- ارائه سپرده شركت در مناقصه به صورت نقدي يا ضمانت نامه بانكي.

2- در صورتيكه برندگان اول و دوم شركت كننده در مناقصه از انجام معامله خوداري نمايند سپرده شركت در مناقصه آنان به ترتيب به نفع سازمان مديريت پسماند ضبط خواهد شد.

3- سازمان در رد يا قبول هر يك از پيشنهادها مختار است.

4- بهاي پيشنهادي بايد از جهت مبلغ مشخص، بدون ابهام بوده و در پاكت لاك و مهر شده تسليم شود.

5- شركت در مناقصه و ارائه پيشنهاد به منزله قبول شروط و تكاليف اعلامي از سوي سازمان مي­باشد.

6-پيشنهادات واصله بعد از آخرين مهلت تعيين شده در كميسيون معاملات سازمان مفتوح و برابر مقررات و مقتضيات سازمان تصميم گيري و ظرف مدت هفت روز نتيجه آن در تابلوي اعلانات سازمان مديريت پسماند شهرداري اصفهان اعلام خواهد شد.

7- ساير اطلاعات و جزئيات مربوطه در اسناد مناقصه مندرج مي باشد.

 

                                                                                              سازمان مديريت پسماند شهرداري اصفهان

                                                                         

مدارک مورد نیاز جهت دریافت اسناد
محل دریافت اسناد
سازمان مديريت پسماند شهرداري اصفهان
آدرس ارسال اسناد
دریافت اسناد
مهلت دریافت اسناد 1399/12/24 مهلت ارسال اسناد تکمیل شده 1399/12/24