خدمات الکترونیکی شهرداری اصفهان
شماره مناقصه 0 مرحله نوبت درج آگهی
موضوع
آگهي تجديد مناقصه خريد سپتيك تانك ها و لوله هاي كاروگيت پلي اتيلني دوجداره بازار گل و گياه ارغوان
مناقصه گذار
سازمان ميادين
شرح مناقصه

                                                       « آگهي تجديد مناقصه »

سازمان ميادين ميوه و تره بار و ساماندهي مشاغل شهري شهرداري اصفهان در نظر دارد عمليات خريد سپتيك تانك ها و لوله هاي كاروگيت پلي اتيلني دوجداره شامل 2 دستگاه سپتيك تانك 60 مترمكعبي، 3  دستگاه سپتيك تانك 90 مترمكعبي و 120 متر لوله كاروگيت قطر 200 ميليمتر جهت جمع آوري آبهاي سطحي و فاضلاب بازار گل و گياه ارغوان واقع در خيابان ارغوانيه، پشت بيمارستان فارابي به مبلغ تقريبي8.885.600.000 ريال بر اساس آيتم عمليات را از طريق مناقصه به پيمانكاران واجد صلاحيت واگذار نمايد. متقاضيان مي توانند از تاريخ 15/01/1400 تا پايان وقت اداري مورخ 24/01/1400 به دبيرخانه سازمان واقع در كنار گذر غربي بزرگراه شهيد صياد شيرازي، حد فاصل خيابان هاي هشت بهشت و ركن الدوله، نبش كوچه احسان، پلاك 5 مراجعه نموده و پس از كسب اطلاعات لازم اقدام به واريز مبلغ 700.000 ريال بابت هزينه تهيه اسناد مناقصه در وجه حساب هاي شماره 0202025877009 يا 0202731208009 نزد بانك ملي شعبه اصفهان نموده و اسناد مناقصه را دريافت نمايند. تلفن تماس : 4- 32683601

1-     شركت كنندگان بايستي داراي پروانه كاربرد علامت استاندارد اجباري ملي معتبر به شماره 3-9116 براي لوله پلي اتيلن دوجداره طرح B باشند.

2-     ارائه سپرده شركت در مناقصه به مبلغ 450.000.000 ريال طي ضمانت نامه بانكي يا فيش پرداختي الزامي است.

3-     مدت اجراي عمليات 30 روز است.

4-     محل تحويل سپتيك ها و لوله هاي كاروگيت،  بازار گل و گياه ارغوان واقع در اصفهان، خيابان ارغوانيه، پشت بيمارستان فارابي است.

5-     مهلت ارسال پيشنهادها تا پايان وقت اداري مورخ 25/01/1400 مي باشد.

6-     پيشنهادها در تاريخ 28/01/1400 بازگشايي مي شوند.

7-     پيشنهاد دهندگان بايد اسناد و مدارك لازم را به همراه تضامين مربوطه در پاكت الف و بهاي پيشنهادي را از حيث مبلغ مشخص و معين و بدون ابهام در پاكت ب قرارداده و هردو پاكت را لاك و مهر شده تسليم نمايند.

8-     سازمان در رد يك يا تمام پيشنهادها مختار است در اين صورت سپرده ها مسترد خواهد شد.

9-     شركت در مناقصه و دادن پيشنهاد به منزله قبول تمام شروط و تكاليف شهرداري اصفهان موضوع ماده 10 آيين نامه معاملات شهرداري مي باشد.

10- ساير شرايط و مشخصات كاملاً در اسناد مناقصه اعلام گرديده كه پيشنهاد دهندگان بايد يك نسخه از آن را دريافت و با قيد قبولي امضا كرده و به همراه ساير مدارك و مستندات اعلامي به پيشنهاد خود ضميمه و تسليم نمايند.

           سازمان ميادين ميوه و تره بار و ساماندهي مشاغل شهري شهرداري اصفهان

مدارک مورد نیاز جهت دریافت اسناد
محل دریافت اسناد
دبيرخانه سازمان
آدرس ارسال اسناد
دریافت اسناد
مهلت دریافت اسناد 1400/01/08 مهلت ارسال اسناد تکمیل شده 1400/01/25