خدمات الکترونیکی شهرداری اصفهان
شماره مناقصه 0 مرحله نوبت درج آگهی
موضوع
آگهي مناقصه عمليات تهيه، حمل، نصب و راه اندازي ديزل ژنراتور و تجهيزات جانبي مربوطه دفتر مركزي سازمان
مناقصه گذار
سازمان ميادين
شرح مناقصه

« آگهي مناقصه »

سازمان ميادين ميوه و تره بار و ساماندهي مشاغل شهري شهرداري اصفهان در نظر دارد عمليات خريد، حمل، نصب و راه اندازي ديزل ژنراتور به ظرفيت 138 KVA در حالت STANBY و تجهيزات جانبي مربوطه با برند ديزل و ژنراتور STAMFORD يا PERKINS يا CUMMINS با كوپله ايران جهت دفتر مركزي سازمان واقع در بزرگراه شهيد صياد شيرازي، كنار گذر غربي، حد فاصل چهار راه پيروزي و خيابان ركن الدوله، نبش كوچه احسان(36) به مبلغ تقريبي 5.855.900.000  ريال بر اساس آيتم عمليات را از طريق مناقصه به فروشندگان واجد صلاحيت واگذار نمايد. متقاضيان مي توانند از تاريخ 15/01/1400 تا پايان وقت اداري مورخ 24/01/1400 به دبيرخانه سازمان واقع در كنار گذر غربي بزرگراه شهيد صياد شيرازي، حد فاصل خيابان هاي هشت بهشت و ركن الدوله، نبش كوچه احسان، پلاك 5 مراجعه نموده و پس از كسب اطلاعات لازم اقدام به واريز مبلغ 700.000 ريال بابت هزينه تهيه اسناد مناقصه در وجه حساب هاي شماره 0202025877009 يا 0202731208009 نزد بانك ملي شعبه اصفهان نموده و اسناد مناقصه را دريافت نمايند. تلفن تماس : 4- 32683601

1-     فروشندگان بايد داراي سوابق كاري و حسن سابقه در اين زمينه  باشند.

2-     ارائه سپرده شركت در مناقصه به مبلغ 300.000.000 ريال طي ضمانت نامه بانكي يا فيش پرداختي الزامي است.

3-     مدت اجراي عمليات 50 روز است.

4-     مهلت ارسال پيشنهادها تا پايان وقت اداري مورخ 25/01/1400 مي باشد.

5-     پيشنهادها در تاريخ 28/01/1400 بازگشايي مي شوند.

6-     پيشنهاد دهندگان بايد اسناد و مدارك لازم را به همراه تضامين مربوطه در پاكت الف و بهاي پيشنهادي را از حيث مبلغ مشخص و معين و بدون ابهام در پاكت ب قرارداده و هردو پاكت را لاك و مهر شده تسليم نمايند.

7-     سازمان در رد يك يا تمام پيشنهادها مختار است در اين صورت سپرده ها مسترد خواهد شد.

8-     شركت در مناقصه و دادن پيشنهاد به منزله قبول تمام شروط و تكاليف شهرداري اصفهان موضوع ماده 10 آيين نامه معاملات شهرداري مي باشد.

9-     ساير شرايط و مشخصات كاملاً در اسناد مناقصه اعلام گرديده كه پيشنهاد دهندگان بايد يك نسخه از آن را دريافت و با قيد قبولي امضا كرده و به همراه ساير مدارك و مستندات اعلامي به پيشنهاد خود ضميمه و تسليم نمايند.

           سازمان ميادين ميوه و تره بار و ساماندهي مشاغل شهري شهرداري اصفهان

مدارک مورد نیاز جهت دریافت اسناد
محل دریافت اسناد
دبيرخانه سازمان
آدرس ارسال اسناد
دریافت اسناد
مهلت دریافت اسناد 1400/01/24 مهلت ارسال اسناد تکمیل شده 1400/01/25