خدمات الکترونیکی شهرداری اصفهان
شماره مناقصه 00/599 مرحله نوبت درج آگهی اول
موضوع
تهيه و تامين سيستم نظارت تصويري ساختمان مديريت منطقه 13
مناقصه گذار
شهرداري اصفهان
شرح مناقصه

آگهي مناقصه

      شهرداري اصفهان­در نظر دارد در خصوص تهيه و تامين سيستم نظارت تصويري ساختمان مديريت منطقه 13 شهرداري،­­ ازطريق مناقصه اقدام نمايد. متقاضيان مي­توانند جهت دريافت اسناد و مشخصات مورد مناقصه از تاريخ نشر آگهي همه روزه به جز ايام تعطيل در ساعات اداري به امور قراردادها واقع در ميدان امام حسين (عليه السلام) ساختمان جهان نما مراجعه و ضمن ارائه فيش واريز به مبلغ 000ر200 ريال به حساب شماره 0105833882000 بانك ملي شعبه اصفهان نسبت به كسب اطلاعات و تهيه اسناد مناقصه اقدام نمايند. آخرين مهلت ارسال پيشنهاد قيمت تا ساعت 14روز شنبه مورخ 1/3/1400 مي­باشد.

    

 

شرايط مناقصه :

1‏‏- ارائه سپرده شركت در مناقصه بصورت واريز نقدي به حساب سپرده شهرداري يا ضمانت نامه بانكي با اعتبار سه ماهه

2‏‏- در صورتيكه نفرات اول و دوم شركت كننده از انجام معامله خودداري نمايند سپرده شركت در مناقصه آنان به ترتيب به نفع شهرداري ضبط خواهد شد.

3‏‏- شهرداري در رد يا قبول يك يا تمام پيشنهادها مختار است.

4‏‏- ساير اطلاعات و جزئيات مربوطه در اسناد مناقصه مندرج مي­باشد.‏‏/  

قدرت اله نوروزي 
شهردار اصفهان  
مدارک مورد نیاز جهت دریافت اسناد
محل دریافت اسناد
اداره امور قراردادها و پيمانهاي شهرداري اصفهان
آدرس ارسال اسناد
دریافت اسناد
مهلت دریافت اسناد 1400/03/01 مهلت ارسال اسناد تکمیل شده 1400/03/01