خدمات الکترونیکی شهرداری اصفهان
شماره مناقصه ... مرحله نوبت درج آگهی .
موضوع
آگهي مناقصه اجراء سايت بازي علمي ، آموزشي بوستان شهداي مدافع حرم واقع در منطقه يازده شهرداري اصفهان
مناقصه گذار
معاونت خدمات شهري شهرداري اصفهان
شرح مناقصه

آگهي مناقصه اجراء سايت بازي علمي ، آموزشي بوستان شهداي مدافع حرم واقع در منطقه يازده شهرداري اصفهان

(قراردادهاي خريد، اجرا و نصب كليه تجهيزات تعيين شده براساس شرح خدمات قرارداد)

 

شهرداري اصفهان در نظر دارد خريد، اجرا و نصب سايت بازي علمي ، آموزشي بوستان شهداي مدافع حرم واقع در منطقه يازده شهرداري اصفهان را به پيمانكار واجد شرايط واگذار نمايد.

لذا از كليه افراد حقوقي واجد شرايط به منظور شركت در مناقصه دعوت به عمل مي آيد.

تذكرات :

1-مدت انجام كار :

الف ) قرارداد خريد : مدت قرارداد از تاريخ ابلاغ برنده شدن به مدت 30 روز ( يك ماه شمسي ) مي باشد.

ب ) قرارداد اجرا و نصب : مدت قرارداد از تاريخ تحويل قرارداد خريد به مدت 60 روز ( دو ماه شمسي ) مي باشد.

2-سپرده شركت در مناقصه : سپرده شركت در مناقصه 500،000،000 ريال مي باشد كه به يكي از دو روش زير قابل پذيرش خواهد بود:

الف ) ضمانتنامه بانكي با اعتبار حداقل سه ماهه

ب ) فيش واريز نقدي به شماره حساب سپرده 10027600013 بانك شهر شعبه جهان نما به نام شهرداري اصفهان

تذكر: در صورتيكه نفرات اول و دوم شركت كننده از انجام معامله خودداري نمايند سپرده شركت در مناقصه آنان به ترتيب به نفع شهرداري اصفهان ضبط خواهد شد.

3-مجوزات لازم : داشتن حداقل يك قرارداد مشابه در يكي از شهرهاي كشور جمهوري اسلامي ايران

4-مهلت ارائه اسناد : واجدين شرايط مي توانند جهت دريافت اسناد مناقصه از روز چهارشنبه مورخ 08/02/1400 تا روز  سه شنبه مورخ 21/02/1400 به معاونت خدمات شهري شهرداري اصفهان مراجعه نمايند.

  آخرين مهلت ارسال پيشنهاد قيمت تا پايان وقت اداري (ساعت 30/14) روز چهارشنبه مورخ 22/02/1400 مي باشد.

    6-محل دريافت اسناد و قبول پيشنهادها : خيابان آيت ا... شمس آبادي ، كوچه شماره 23 ، معاونت خدمات شهري شهرداري اصفهان

الف ) مشروح شرايط در اسناد ارائه شده توسط معاونت خدمات شهري قابل رؤيت مي باشد.

ب ) شركت در مناقصه و ارائه پيشنهاد به منزله قبول شروط و كليه تكاليف مقرر در اسناد مناقصه مي باشد.

ج  ) شهرداري اصفهان در رد يا قبول كليه پيشنهادها مختار است .

 

شهرداري اصفهان

مدارک مورد نیاز جهت دریافت اسناد
محل دریافت اسناد
خيابان آيت ا... شمس آبادي ، كوچه شماره 23
آدرس ارسال اسناد
دریافت اسناد
مهلت دریافت اسناد 1400/02/21 مهلت ارسال اسناد تکمیل شده 1400/02/22