خدمات الکترونیکی شهرداری اصفهان
شماره مناقصه 8544141 مرحله نوبت درج آگهی
موضوع
سازمان عمران شهرداري اصفهان در نظر دارد بخشي از عمليات تهيه و حمل آب مصرفي مورد نياز مجتمع توليدي صفه با تانكر آب را از طريق مناقصه عمومي به تهيه و حمل كننده واجد شرايط واگذار نمايد.
مناقصه گذار
سازمان عمران شهرداري اصفهان
شرح مناقصه
جهت دريافت اسناد مزايده  اينجا  را كليك نماييد
مدارک مورد نیاز جهت دریافت اسناد
محل دریافت اسناد
آدرس ارسال اسناد
دریافت اسناد
مهلت دریافت اسناد 1400/02/18 مهلت ارسال اسناد تکمیل شده 1400/02/18