خدمات الکترونیکی شهرداری اصفهان
شماره مناقصه . مرحله نوبت درج آگهی .
موضوع
آگهي تجديد مناقصه نورپردازي ميدان امام خميني (ره) واقع در منطقه پانزده
مناقصه گذار
معاونت خدمات شهري شهرداري اصفهان
شرح مناقصه

 

آگهي تجديد مناقصه نورپردازي ميدان امام خميني (ره) واقع در منطقه پانزده شهرداري اصفهان

(قراردادهاي خريد، اجرا ، نصب و نگهداري كليه تجهيزات تعيين شده در شرح قرارداد)

 

شهرداري اصفهان در نظر دارد نورپردازي ميدان امام خميني (ره) واقع در منطقه پانزده شهرداري اصفهان را به پيمانكار واجد شرايط واگذار نمايد.

لذا از كليه افراد حقوقي واجد شرايط به منظور شركت در مناقصه دعوت به عمل مي آيد.

تذكرات :

1-مدت انجام كار :

الف ) قرارداد خريد : مدت قرارداد از تاريخ ابلاغ برنده شدن به مدت 30 روز مي باشد.

ب ) قرارداد اجرا ، نصب و راه اندازي : مدت قرارداد از تاريخ ابلاغ برنده شدن به مدت 60 روز مي باشد.

ج ) قرارداد نگهداري : مدت قرارداد براساس تاريخ صورت جلسه تحويل موقت قرارداد اجراء ، نصب و راه اندازي به مدت يكسال (12 ماه شمسي)

تذكر : قراردادهاي فوق الذكر بصورت متحد بوده و برنده مناقصه پيمانكاري خواهد بود كه در مجموع كمترين قيمت پيشنهادي را اعلام نمايد.

2-سپرده شركت در مناقصه : سپرده شركت در مناقصه مورد نياز قراردادهاي خريد ، اجراء و نگهداري و تعميرات مجموعاً 300،000،000 ريال مي باشد كه به يكي از دو روش زير قابل پذيرش خواهد بود:

الف ) ضمانتنامه بانكي با اعتبار حداقل سه ماهه

ب ) فيش واريز نقدي به شماره حساب سپرده 10027600013 بانك شهر شعبه جهان نما به نام شهرداري اصفهان

تذكر : درصورتيكه نفرات اول و دوم شركت كننده از انجام معامله خودداري نمايند سپرده شركت در مناقصه آنان به ترتيب به نفع شهرداري اصفهان ضبط خواهد شد.

3-مجوزات لازم :

الف ) گواهي نامه هاي صلاحيت ايمني و صلاحيت پيمانكاري

ب ) ارائه نمونه چراغ / پروژكتور درخواستي به كميسيون قبل از بازگشايي پاكات

4-مهلت ارائه اسناد : واجدين شرايط مي توانند جهت دريافت اسناد مناقصه از روز چهارشنبه مورخ 19/03/1400 تا روز يكشنبه مورخ 30/03/1400 به معاونت خدمات شهري شهرداري اصفهان مراجعه نمايند.

  آخرين مهلت ارسال پيشنهاد قيمت ساعت 00/14 روز دوشنبه مورخ  31/03/1400 مي باشد.

 5-محل دريافت اسناد و قبول پيشنهادها : خيابان آيت ا... شمس آبادي ، كوچه شماره 23 ، معاونت خدمات شهري شهرداري اصفهان

الف ) مشروح شرايط در اسناد ارائه شده توسط معاونت خدمات شهري قابل رؤيت مي باشد.

ب ) شركت در مناقصه و ارائه پيشنهاد به منزله قبول شروط و كليه تكاليف مقرر در اسناد مناقصه مي باشد.

ج ) شهرداري اصفهان در رد يا قبول كليه پيشنهادها مختار است .

شهرداري اصفهان

 

مدارک مورد نیاز جهت دریافت اسناد
محل دریافت اسناد
خيابان آيت ا... شمس آبادي ، كوچه شماره 23
آدرس ارسال اسناد
دریافت اسناد
مهلت دریافت اسناد 1400/03/30 مهلت ارسال اسناد تکمیل شده 1400/03/31