خدمات الکترونیکی شهرداری اصفهان
شماره مناقصه 1557 مرحله نوبت درج آگهی
موضوع
عمليات اجراي محل تسطيح پسماندهاي ساختماني واقع در گردنه زينل
مناقصه گذار
سازمان مديريت پسماند شهرداري اصفهان
شرح مناقصه

                                                       آگهي مناقصه

سازمان مديريت پسماند شهرداري اصفهان بر اساس مصوبه هئيت مديره سازمان در نظر دارد عمليات اجراي محل تسطيح پسماندهاي ساختماني واقع در گردنه زينل شامل:

1- كنترل 24 ساعته و ساماندهي محدوده دفع  پسماندهاي ساختماني واقع در گردنه زينل طبق نظر و نظارت كارفرما.

2- تسطيح محل تخليه و احداث دپوهاي مورد نياز كارفرما با دو دستگاه بلدوزرd8 كاترپيلار يا معادل آن از نوع كوماتسو با مدل1980 به بالا و يا هر تجهيز ديگري كه معادل با اين تجهيزات ذكر شده بوده و توان انجام كار مطابق با نظر ناظر كافرما را داشته باشد.

3- جداسازي آهن آلات از قطعات بتن آرمه و ساير اقلام قابل بازيافت.

به مدت يكسال را از طريق برگزاري مناقصه عمومي به اشخاص حقيقي و حقوقي واجد الشرايط واگذار نمايد.

متقاضيان مي­توانند از تاريخ نشر اين آگهي لغايت پايان وقت اداري روز يكشنبه مورخ  1400/04/06 جهت دريافت اسناد و مدارك مناقصه­ فوق با در دست داشتن فيش واريزي به مبلغ 1.500.000ريال در وجه حساب پس انداز شماره 700806278761 و به شماره شبا 370610000000700806278761IR بانك شهر شعبه حكيم بنام سازمان مديريت پسماند، به دفتر امور حقوقي و قراردادهاي سازمان واقع در اصفهان، خيابان مشتاق سوم، بلوار ارغوانيه، ابتداي بلوار رضوان مراجعه نمايند. آخرين مهلت ارسال پيشنهاد قيمت به حراست سازمان پايان وقت اداري  يكشنبه مورخ 1400/04/06 مي­باشد. پيشنهادات روز دو شنبه مورخ1400/04/07 در محل دفتر سالن جلسات معاونت محترم خدمات شهري شهرداري اصفهان بازگشايي خواهد شد.

شرايط مناقصه :

ا- ارائه سپرده شركت در مناقصه به صورت نقدي يا ضمانت نامه بانكي (اعتبارضمانت نامه حداقل سه ماه)

2- در صورتيكه برندگان اول و دوم شركت كننده در مناقصه از انجام معامله خوداري نمايند سپرده شركت در مناقصه آنان به ترتيب به نفع سازمان مديريت پسماند ضبط خواهد شد.

3- سازمان در رد يا قبول هر يك از پيشنهادها مختار است.

4- بهاي پيشنهادي بايد از جهت مبلغ مشخص، بدون ابهام بوده و در پاكت لاك و مهر شده تسليم شود.

5- شركت در مناقصه و ارائه پيشنهاد به منزله قبول شروط و تكاليف اعلامي از سوي سازمان مي­باشد.

6-پيشنهادات واصله بعد از آخرين مهلت تعيين شده در كميسيون معاملات سازمان مفتوح و برابر مقررات و مقتضيات سازمان تصميم گيري و ظرف مدت هفت روز نتيجه آن در تابلوي اعلانات سازمان مديريت پسماند شهرداري اصفهان اعلام خواهد شد.

7- ساير اطلاعات و جزئيات مربوطه در اسناد مناقصه مندرج مي­باشد. 

مدارک مورد نیاز جهت دریافت اسناد
محل دریافت اسناد
اصفهان، خيابان مشتاق سوم، بلوار ارغوانيه، ابتداي بلوار رضوان
آدرس ارسال اسناد
دریافت اسناد
مهلت دریافت اسناد 1400/04/06 مهلت ارسال اسناد تکمیل شده 1400/04/06