خدمات الکترونیکی شهرداری اصفهان
شماره مناقصه آگهي تمديد مناقصه مرحله نوبت درج آگهی آگهي تمديد مناقصه
موضوع
آگهي تمديد مناقصه (18-05-1400) موضوع اجراي قسمتي از پل هاي عابر پياده طرفين پل فردوسي (عرشه فلزي، نماسازي و نرده)
مناقصه گذار
معاونت عمران شهري شهرداري اصفهان
شرح مناقصه

آگهي تمديد مناقصه (18-05-1400) موضوع اجراي قسمتي از  پل هاي عابر پياده طرفين پل فردوسي (عرشه فلزي، نماسازي و نرده)

 

پيرو آگهي مناقصه (18-05-1400) موضوع اجراي قسمتي از  پل هاي عابر پياده طرفين پل فردوسي (عرشه فلزي، نماسازي و نرده)  بدين وسيله به اطلاع مي‌رساند آخرين مهلت ارسال پيشنهاد قيمت تا ساعت 14 روز چهارشنبه مورخ 1400/03/26 تمديد مي‌گردد. بديهي است ساير شرايط مناقصه مذكور به قوت خود باقيست.

مدارک مورد نیاز جهت دریافت اسناد
رزومه كامل
محل دریافت اسناد
پل چمران - ابتداي خيابان كاوه - معاونت عمران شهري
آدرس ارسال اسناد
دریافت اسناد
مهلت دریافت اسناد 1400/03/25 مهلت ارسال اسناد تکمیل شده 1400/03/26