خدمات الکترونیکی شهرداری اصفهان
شماره مناقصه 0 مرحله نوبت درج آگهی
موضوع
آگهي مناقصه نظافت و حمل زباله هاي ميدان مركزي و جمعه بازار بعثت و دفتر مركزي سازمان ميادين- 1400
مناقصه گذار
سازمان ميادين
شرح مناقصه

« آگهي مناقصه »

   سازمان ميادين ميوه و تره بار و ساماندهي مشاغل شهري شهرداري اصفهان در نظر دارد عمليات خدمات نظافت و حمل زباله ميدان مركزي ميوه و تره بار واقع در كيلومتر پنج جاده اصفهان نايين  و جمعه بازار بعثت واقع در كيلومتر چهار خيابان بعثت، بعد از خيابان گلستان به مبلغ تقريبي 49.306.072.740 ريال از طريق مناقصه به پيمانكاران واجد صلاحيت با شرايط و مقررات مورد نظر سازمان واگذار نمايد. متقاضيان مي توانند از تاريخ 16‏/06‏/1400 تا پايان وقت اداري مورخ 24‏/06‏/1400 به دبيرخانه سازمان واقع در اصفهان، كنارگذر غربي بزرگراه شهيد صياد شيرازي، حدفاصل خيابان هاي هشت بهشت و ركن الدوله، نبش كوچه احسان، پلاك 5، طبقه اول مراجعه نموده و پس از كسب اطلاعات لازم ، اسناد مناقصه را از دبيرخانه دريافت نمايند. تلفن تماس 4‏-32683601

1‏- شركت كنندگان بايستي در فراخوان شناسايي و ارزشيابي معاونت خدمات شهري شهرداري اصفهان شركت و امتياز قابل قبول را كسب نموده باشند و داراي تأييديه صلاحيت ايمني پيمانكاران از اداره كار و تأييديه صلاحيت شركت هاي خدماتي از اداره كار و گواهينامه ماليات بر ارزش افزوده باشند.

2‏- ارائه سپرده شركت در مناقصه به مبلغ 2.470.000.000 ريال طي فيش بانكي يا ضمانت نامه بانكي الزامي است.

3‏- مدت اجراي كار 12 ماه شمسي است.

4‏- مهلت ارسال پيشنهادها تا پايان وقت اداري مورخ 25‏/06‏/1400 به حراست سازمان مي باشد.

5‏- پيشنهاد دهندگان بايد اسناد و مدارك لازم و تضامين مربوطه را در پاكت الف و بهاي پيشنهادي و آناليز حقوق و دستمزد را از حيث مبلغ مشخص و معين و بدون ابهام در پاكت ب قرارداده و هر دو پاكت را لاك و مهر شده تسليم نمايند.

6‏- پيشنهادها در تاريخ 27‏/06‏/1400 توسط كميسيون عالي معاملات باز مي گردد.

7‏- شركت در مناقصه به منزله قبول تمام شروط و مقررات مي باشد.

8‏- سازمان در رد يك يا تمام پيشنهادها مختار است در اين صورت سپرده هاي مستر خواهد شد.

9‏- ساير شرايط و نحوه واگذاري و مشخصات كاملاً در اسناد مناقصه اعلام گرديده كه پيشنهاد دهندگان بايد يك نسخه از آن را دريافت و با قيد قبولي امضاء كرده و به همراه ساير مدارك و مستندات اعلامي به پيشنهاد خود ضميمه و تسليم نمايند.

 سازمان ميادين ميوه و تره بار و ساماندهي مشاغل شهري شهرداري اصفهان

مدارک مورد نیاز جهت دریافت اسناد
محل دریافت اسناد
دبيرخانه سازمان
آدرس ارسال اسناد
دریافت اسناد
مهلت دریافت اسناد 1400/06/24 مهلت ارسال اسناد تکمیل شده 1400/06/25