خدمات الکترونیکی شهرداری اصفهان
شماره مناقصه . مرحله نوبت درج آگهی .
موضوع
مناقصه خريد ،نصب و اجراء يك دستگاه ديزل ژنراتور جهت راه اندازي برق اضطراري
مناقصه گذار
معاونت خدمات شهري شهرداري اصفهان
شرح مناقصه

آگهي مناقصه خريد ،نصب و اجراء  يك دستگاه ديزل ژنراتور جهت راه اندازي برق اضطراري ساختمان  منطقه نه شهرداري اصفهان

(قراردادهاي خريد، اجرا و نصب كليه تجهيزات)

شهرداري اصفهان در نظر دارد خريد، اجرا و نصب يك دستگاه ديزل ژنراتور جهت راه اندازي برق اضطراري ساختمان منطقه نه شهرداري اصفهان را به پيمانكار واجد شرايط براساس شرح خدمات را واگذار نمايد.

لذا از كليه افراد حقوقي واجد شرايط به منظور شركت در مناقصه دعوت به عمل مي آيد.

شروط شركت ، انجام و خصوصي مناقصه

1- سپرده شركت در مناقصه مبلغ 350،000،000 ريال مي باشد كه به يكي از دو روش زير قابل پذيرش خواهد بود:

الف ) ضمانتنامه بانكي با اعتبار حداقل سه ماهه

ب ) فيش واريز نقدي به شماره حساب سپرده 100800800 بانك شهر شعبه جهان نما به نام شهرداري اصفهان

2- دارا بودن صلاحيت ايمني

3- قرارداد خريد : به مدت 60 روز كاري مي باشد.

4- قرارداد اجرا ، نصب و راه اندازي : به مدت 90 روز كاري مي باشد.

5- قراردادهاي فوق الذكر بصورت متحد بوده و برنده مناقصه پيمانكاري خواهد بود كه در مجموع كمترين قيمت پيشنهادي را اعلام نمايد.

6- واجدين شرايط مي توانند جهت دريافت اسناد مناقصه از روز سه شنبه مورخ 23/06/1400 تا روز شنبه مورخ 10/07/1400 به معاونت خدمات شهري شهرداري اصفهان مراجعه نمايند.

آخرين مهلت ارائه پيشنهاد قيمت ساعت 00/14روز يكشنبه مورخ 11/07/1400 مي باشد.

7- شركت در مناقصه و ارائه پيشنهاد به منزله قبول شروط و كليه تكاليف مقرر در اسناد مناقصه بوده و شهرداري اصفهان در رد يا قبول كليه پيشنهادها مختار است .

8- جهت اطلاع از ساير شروط و دريافت مستندات مناقصه ضروري  مي باشد ضمن اعلام آمادگي كتبي ، به امور قراردادها و پيمانهاي معاونت خدمات شهري مراجعه گردد.

9-در صورتيكه نفرات اول و دوم شركت كننده از انجام معامله خودداري نمايند سپرده شركت در مناقصه آنان به ترتيب به نفع شهرداري اصفهان ضبط خواهد شد.

10- آدرس : اصفهان - خيابان آيت ا... شمس آبادي ، كوچه شماره 23 ، معاونت خدمات شهري شهرداري اصفهان

 

 

شهرداري اصفهان
مدارک مورد نیاز جهت دریافت اسناد
محل دریافت اسناد
اصفهان - خيابان آيت ا... شمس آبادي ، كوچه شماره 23
آدرس ارسال اسناد
دریافت اسناد
مهلت دریافت اسناد 1400/07/01 مهلت ارسال اسناد تکمیل شده 1400/07/11