خدمات الکترونیکی شهرداری اصفهان
شماره مناقصه . مرحله نوبت درج آگهی .
موضوع
مناقصه مديريت و مسئوليت حفظ، حراست، نگهداري از فضاي سبز ، عرصه، اعــــيان، سطوح سخت، مستحدثات محدوده پيمان و تامين نهاده ها
مناقصه گذار
شرح مناقصه

آگهي مناقصه مديريت و مسئوليت حفظ، حراست، نگهداري از فضاي سبز ، عرصه، اعــــيان، سطوح سخت، مستحدثات محدوده پيمان و تامين نهاده هاي مورد نيازپاركهاو فضاي سبز مناطق پانزدهگانه شهرداري اصفهان ، سازمان آرامستانها و سازمان ساماندهي مشاغل شهري و فرآورده هاي كشاورزي

شهرداري اصفهان در نظر از بين متقاضياني كه در آگهي عمومي شناسايي و ارزيابي مناقصه مديريت و مسئوليت حفظ، حراست، نگهداري از فضاي سبز ، عرصه، اعــــيان، سطوح سخت، مستحدثات محدوده پيمان و تامين نهاده هاي مورد نياز پاركها و فضاي سبز مناطق پانزدهگانه شهرداري اصفهان ، سازمان آرامستانها و سازمان ساماندهي مشاغل شهري و فرآورده هاي كشاورزي براي سال كاري 1401-1400 مورخ 02/05/1400 شركت نموده و حائز شرايط تعيين شده مي باشند پيمانكاران واجد شرايط را انتخاب نمايد.

تذكرات :

1-مدت انجام كار : از تاريخ 01/08/1400 به مدت يكسال شمسي مي باشد.

2-سپرده شركت در مناقصه طبق جدول ضميمه و شماره حساب : سپرده شركت در مناقصه مطابق با جدول مشخص شده در شرايط شركت در مناقصه و به يكي از دو روش زير قابل ارائه خواهد بود:

الف ) ضمانتنامه بانكي با اعتبار حداقل سه ماهه

ب ) فيش واريز نقدي به شماره حساب سپرده 100800800 بانك شهر شعبه جهان نما به نام شهرداري اصفهان

3-مبلغ واريزي جهت دريافت اسناد مناقصه به ازاء هر عرصه و شماره حساب: مبلغ 000,500,1 ريال به حساب شماره 0105833882000 بانك ملي حساب شهرداري اصفهان

4-شرايط متقاضي :

الف ) اشخاص حقوقي كه در آگهي عمومي شناسايي و ارزيابي مورخ 02/05/1400 شركت و حائز شرايط گرديده اند.

ب ) تحويل اسناد مشروط به ارائه صلاحيت ايمني و صلاحيت پيمانكاري معتبر مي باشد.

  5-مهلت ارائه اسناد : واجدين شرايط مي توانند جهت دريافت اسناد مناقصه از روز دوشنبه مورخ 22/06/1400 تا روز شنبه مورخ 03/07/1400 به معاونت خدمات شهري شهرداري اصفهان مراجعه نمايند.

  آخرين مهلت ارسال پيشنهاد قيمت تا ساعت  00/14  روز يكشنبه مورخ  04/07/1400 مي باشد.

    6-شركت در مناقصه و ارائه پيشنهاد به منزله قبول شروط و كليه تكاليف مقرر در اسناد مناقصه بوده و شهرداري اصفهان در رد يا قبول كليه پيشنهادها مختار است .

7- جهت اطلاع از ساير شروط و دريافت مستندات مناقصه ضروري  مي باشد ضمن اعلام آمادگي كتبي ، به امور قراردادها و پيمانهاي معاونت خدمات شهري مراجعه گردد.

8-در صورتيكه نفرات اول و دوم شركت كننده از انجام معامله خودداري نمايند سپرده شركت در مناقصه آنان به ترتيب به نفع شهرداري اصفهان ضبط خواهد شد.

9- آدرس : اصفهان - خيابان آيت ا... شمس آبادي ، كوچه شماره 23 ، معاونت خدمات شهري شهرداري اصفهان

 

شهرداري اصفهان
مدارک مورد نیاز جهت دریافت اسناد
محل دریافت اسناد
آدرس ارسال اسناد
دریافت اسناد
مهلت دریافت اسناد 1400/07/03 مهلت ارسال اسناد تکمیل شده 1400/07/04