خدمات الکترونیکی شهرداری اصفهان
شماره مناقصه 4251 مرحله نوبت درج آگهی
موضوع
1- عمليات جمع آوري اقلام بازيافتي، تعمير، حفظ و نگهداري، بهره برداري و راهبري خطوط 1 و2 و3
مناقصه گذار
سازمان مديريت پسماند شهرداري اصفهان
شرح مناقصه

آگهي مناقصه و مزايده خطوط پردازش پسماند كارخانه كود آلي سازمان

 

سازمان مديريت پسماند شهرداري اصفهان بر اساس مصوبه هئيت مديره سازمان در نظر دارد موارد مشروحه زير را از طريق برگزاري مناقصه و مزايده به اشخاص حقوقي واجد الشرايط (داراي صلاحيت پيمانكاري و صلاحيت ايمني) به مدت يك سال واگذار نمايد:

الف : مناقصه

1-   عمليات جمع آوري اقلام بازيافتي، تعمير، حفظ و نگهداري، بهره برداري و راهبري خطوط 1و2 كارخانه كودآلي ظرفيت حدود 700 تن پسماند تر (زباله) در روز.

2-   عمليات جمع آوري اقلام بازيافتي، تعمير، حفظ و نگهداري، بهره برداري و راهبري خط 3 كارخانه كودآلي ظرفيت حدود 300 تن پسماند تر (زباله) در روز.

ب: مزايده

1- فروش اقلام بازيافتي (استحصالي) جمع آوري شده از روي نوار نقاله خطوط 1و2 كارخانه كود آلي سازمان.

2-فروش اقلام بازيافتي (استحصالي) جمع آوري شده از روي نوار نقاله خط 3 كارخانه كود آلي سازمان.

لذا ازكليه اشخاص حقوقي واجد الشرايط دعوت ميگردد از تاريخ نشر اين آگهي لغايت پايان وقت اداري روز چهارشنبه مورخ 1400/09/17جهت دريافت اسناد و مدارك مناقصه و مزايده­هاي­ فوق با در دست داشتن فيش واريزي به مبلغ 1.500.000ريال (براي هر مورد) در وجه حساب پس انداز شماره 700806278761 و به شماره شبا 370610000000700806278761IR بانك شهر شعبه حكيم بنام سازمان مديريت پسماند، به دفتر امور حقوقي و قراردادهاي سازمان واقع در اصفهان، خيابان مشتاق سوم، ابتداي بلوار ارغوانيه، كيلومتر 1 بلوار رضوان مراجعه نمايند. آخرين مهلت ارسال پيشنهاد قيمت به حراست سازمان تا پايان وقت اداري روز چهارشنبه  مورخ 1400/09/17مي­باشد. پيشنهادات روز پنج شنبه مورخ 1400/09/18در محل سالن جلسات معاونت محترم خدمات شهري شهرداري اصفهان بازگشايي خواهد شد.

كليات شرايط مناقصه و مزايده:

ا- ارائه سپرده شركت در مناقصه و مزايده به صورت نقدي يا ضمانت نامه معتبربانكي (با حداقل اعتبار سه ماهه).

2- در صورتيكه برندگان اول و دوم شركت كننده در مناقصه و مزايده از انجام معامله خوداري نمايند سپرده شركت در مناقصه و مزايده آنان به ترتيب به نفع سازمان مديريت پسماند ضبط خواهد شد.

3- سازمان در رد يا قبول هر يك از پيشنهادها مختار است.

4- بهاي پيشنهادي بايد از جهت مبلغ مشخص، بدون ابهام بوده و در پاكت لاك و مهر شده تسليم شود.

5- شركت در مناقصه و مزايده و ارائه پيشنهاد به منزله قبول شروط و تكاليف اعلامي از سوي سازمان مي­باشدكه در پيش نويس قرارداد و پيوست­هاي آن درج شده است.

6-پيشنهادات واصله بعد از آخرين مهلت تعيين شده در كميسيون معاملات سازمان مفتوح و برابر مقررات و مقتضيات سازمان تصميم گيري و ظرف مدت هفت روز نتيجه آن در تابلوي اعلانات سازمان مديريت پسماند شهرداري اصفهان اعلام خواهد شد.

   

7-  با توجه به اينكه مزايده و مناقصه خطوط موضوع آگهي توأمان و به يك پيمانكار واگذار مي‌گردد لذا متقاضيان مي‌بايست هم‌زمان در مناقصه و مزايده آن خطوط شركت نمايند. بديهي است ملاك تصميم، بر اساس تفاضل قيمت پيشنهادي مناقصه و قيمت پيشنهادي مزايده (بند ج فرم پيشنهاد قيمت) خواهد بود.

8-  با توجه به اينكه شرايط شركت در اين مناقصه و مزايده مفصل مي­باشد، لذا ساير شرايط و جزييات و اطلاعات مربوطه در اسناد مناقصه و مزايده مندرج مي­باشد.

                                                                      

                                                                سازمان مديريت پسماند شهرداري اصفهان

 

مدارک مورد نیاز جهت دریافت اسناد
محل دریافت اسناد
آدرس ارسال اسناد
دریافت اسناد
مهلت دریافت اسناد 1400/09/17 مهلت ارسال اسناد تکمیل شده 1400/09/17