خدمات الکترونیکی شهرداری اصفهان
شماره مناقصه 303/00/4482 مرحله نوبت درج آگهی
موضوع
اجراي عمليات خاكي احداث پروژه لندفيل پزشكي استاندارد به متراژ حدود 12.000 مترمكعب
مناقصه گذار
سازمان مديريت پسماند شهرداري اصفهان
شرح مناقصه

 

آگهي مناقصه

سازمان مديريت پسماند شهرداري اصفهان بر اساس مصوبه هئيت مديره سازمان در نظر دارد اجراي عمليات خاكي احداث پروژه لندفيل پزشكي استاندارد به متراژ حدود 12.000 مترمكعب شامل (حمل خاك، خاكريزي، پروفيله كردن، آبپاشي و كوبش با تراكم 95 درصد) با ماشين آلات راهسازي از قبيل گريدر، غلطك، آب پاش و ... به صورت اجرا مطابق با دستور كارهاي ابلاغي از سوي كارفرما واقع در سايت دفن پسماند شرق (سجزي) متعلق به سازمان مديريت پسماند شهرداري اصفهان را از طريق برگزاري مناقصه عمومي به اشخاص حقوقي داراي صلاحيت پيمانكاري و صلاحيت ايمني واگذار نمايد:

 لذا از كليه اشخاص حقوقي واجد الشرايط دعوت مي­گردد از تاريخ نشر اين آگهي لغايت پايان وقت اداري روز يك شنبه مورخ 1400/09/28جهت دريافت اسناد و مدارك مناقصه فوق با در دست داشتن فيش واريزي به مبلغ 1.500.000ريال  در وجه حساب پس انداز شماره 700806278761 و به شماره شبا 370610000000700806278761IR بانك شهر شعبه حكيم بنام سازمان مديريت پسماند، به دفتر امور حقوقي و قراردادهاي سازمان واقع در اصفهان، خيابان مشتاق سوم، ابتداي بلوار ارغوانيه، كيلومتر 1 بلوار رضوان مراجعه نمايند. آخرين مهلت ارسال پيشنهاد قيمت به حراست سازمان تا پايان وقت اداري روز يك شنبه  مورخ 1400/09/28مي­باشد. پيشنهادات روز دو شنبه  مورخ 1400/09/29در محل سالن جلسات معاونت محترم خدمات شهري شهرداري اصفهان بازگشايي خواهد شد.

كليات شرايط مناقصه :

ا- ارائه سپرده شركت در مناقصه به صورت نقدي يا ضمانت نامه معتبربانكي (با حداقل اعتبار سه ماهه).

2- در صورتيكه برندگان اول و دوم شركت كننده در مناقصه ازعقد قرارداد و انجام معامله خوداري نمايند سپرده شركت در مناقصه آنان به ترتيب به نفع سازمان مديريت پسماند ضبط خواهد شد.

3- سازمان در رد يا قبول هر يك از پيشنهادها مختار است.

4- بهاي پيشنهادي بايد از جهت مبلغ مشخص، بدون ابهام بوده و در پاكت لاك و مهر شده تسليم شود.

5- شركت در مناقصه و ارائه پيشنهاد به منزله قبول شروط و تكاليف اعلامي از سوي سازمان مي­باشدكه در پيش نويس قرارداد و پيوست­هاي آن درج شده است.

6-پيشنهادات واصله بعد از آخرين مهلت تعيين شده در كميسيون معاملات سازمان مفتوح و برابر مقررات و مقتضيات سازمان تصميم گيري و ظرف مدت هفت روز نتيجه آن در تابلوي اعلانات سازمان مديريت پسماند شهرداري اصفهان اعلام خواهد شد.

مدارک مورد نیاز جهت دریافت اسناد
محل دریافت اسناد
آدرس ارسال اسناد
دریافت اسناد
مهلت دریافت اسناد 1400/09/28 مهلت ارسال اسناد تکمیل شده 1400/09/28