خدمات الکترونیکی شهرداری اصفهان
شماره مناقصه 1400-23-135 مرحله نوبت درج آگهی
موضوع
آگهي تجديد مناقصه عمومي : راه اندازي و برقراري ارتباط بي سيم مخازن پساب معاونت خدمات شهري شهرداري اصفهان
مناقصه گذار
شهرداري اصفهان
شرح مناقصه

آگهي تجديد مناقصه عمومي

1) دستگاه مناقصه گزار: شهرداري اصفهان

2) موضوع مناقصه: راه اندازي و برقراري ارتباط بي سيم مخازن پساب معاونت خدمات شهري شهرداري اصفهان

3) مهلت خريد و محل دريافت اسناد مناقصه: متقاضيان مي توانند از تاريخ 1400/10/25 با مراجعه به درگاه الكترونيكي  شهرداري اصفهان به نشانيisfahan.ir (فهرست مناقصات) اسناد مناقصه را مشاهده و اخذ نمايند.

4) مبلغ تضمين شركت در مناقصه: 1.220.000.000 ريال به صورت ضمانت نامه بانكي يا واريز وجه نقدي

5) اعتبار قيمت­ها: حداقل دو ماه شمسي

6) مهلت و محل تحويل پيشنهادها: حداكثر تا پايان وقت اداري روز يكشنبه مورخه 1400/11/10 به نشاني اصفهان، بلوار آئينه خانه، ابتداي بن بست سپيده، سازمان فاوا شهرداري اصفهان، واحد حراست تحويل نمايند.

7) زمان گشايش پاكت­ها: حداكثر يكماه پس از پايان تحويل اسناد و مدارك مي­باشد.

 
مدارک مورد نیاز جهت دریافت اسناد
محل دریافت اسناد
آدرس ارسال اسناد
دریافت اسناد
مهلت دریافت اسناد 1400/11/10 مهلت ارسال اسناد تکمیل شده 1400/11/10