خدمات الکترونیکی شهرداری اصفهان

از تا جستجو
گروه مرتب شود با به صورت
تعداد موارد یافت شده : 302    تعداد موارد یافت شده ی امروز: 0
برداشت اطلاعات كالبدي وضع موجود –انطباق با سند پهنه بندي – استخراج مغايرت هاي نحوه استفاده حوزه شمال و غرب معاونت شهرسازي و معماري شهرداري اصفهان 1400/10/26 1400/11/14
برداشت اطلاعات كالبدي وضع موجود –انطباق با سند پهنه بندي – استخراج مغايرت هاي نحوه استفاده حوزه شرق و جنوب معاونت شهرسازي و معماري شهرداري اصفهان 1400/10/26 1400/11/14
تدقيق خطوط بدنه معابر اصلي در مقياس 500حوزه جنوب شامل( مناطق 5-6 – 13) معاونت شهرسازي و معماري شهرداري اصفهان 1400/10/26 1400/11/14
تدقيق خطوط بدنه معابر اصلي در مقياس 500حوزه مركزي شامل(مناطق 1-3) معاونت شهرسازي و معماري شهرداري اصفهان 1400/10/26 1400/11/14
مطالعات ، تدقيق و طراحي خطوط بدنه بن بست هاي طرح بازنگري طرح تفصيلي شهر اصفهان - حوزه جنوب شامل مناطق 5 ، 6 ، 13 معاونت شهرسازي و معماري شهرداري اصفهان 1400/10/26 1400/11/14
<<   <  1 2 3 4 5  ...  >   >>